Privacy

Privacy-document

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en eventuele gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens wordt gebruikt om daarmee een factuur op te stellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelingsovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota bij de zorgverzekeraar kan declareren.

 • je naam
 • je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’ of ‘natuurgeneeskundig  consult’
 • de kosten van consult of behandeling

Ik hoop dat ik je  met dit privacy-document voldoende heb geïnformeerd omtrent welke gegevens ik opsla in het cliëntendossier en wat ik er mee doe,

Marion